Get Adobe Flash player

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา(จบ) โดย พรชัย ภู่โสภา

Font Size:

ในช่วงเข้าพรรษานี้ พระพุทธเจ้าห้ามมิให้พระภิกษุจาริกแสวงบุญไปในสถานที่อื่นเป็นเวลา 3 เดือน โดยกำหนดไว้เป็น 2 ระยะ คือ

            -ปุริมพรรษา เป็นระยะที่ 1 ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

            -ปัจฉิมพรรษา เป็นระยะที่ 2 ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 9 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

การที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดเป็น 2 ระยะ เนื่องจากทรงให้โอกาสพระภิกษุที่ทำกิจค้างอยู่สามารถเข้าจำพรรษาในช่วงปัจฉิมพรรษาก็ได้ ไม่ถือว่าผิดวินัย นอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้นสำหรับพระภิกษุที่ติดกิจธุระจำเป็น สามารถไปพักค้างคืนสถานที่อื่นได้ แต่ต้องไม่เกินครั้งละ 7 วัน ข้อยกเว้นมีทั้งหมด 4 ประการ ได้แก่

            1.ไปพยาบาลพระภิกษุสามเณร หรือบิดามาราดที่เจ็บป่วย

            2.ไปเพื่อระงับไม่ให้พระภิกษุสามเณรลาสิกขาบท

            3.ไปเพื่อกิจของสงฆ์

            4.หากพุทธศาสนิกชนนิมนต์ไป พระภิกษุสามารถฉลองศรัทธาได้

ตลอดระยะเวลาที่พระภิกษุอยู่ประจำพรรษา ณ ศาสนสถานนั้น ต้องศึกษาพระปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนก็เพื่อว่าเมื่อพ้นจากการจำพรรษา สามารถออกจาริกแสวงบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ และนำความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาในระหว่างเข้าพรรษานี้ ไปสั่งสอนแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

ประวัติการจัดพิธีเข้าพรรษาในประเทศไทย

ถึงแม้ว่าเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะ แต่เนื่องจากพุทธศาสนิกชนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงถือโอกาสนี้บำเพ็ญกุศลร่วมด้วย ซึ่งตามหลักฐานเชื่อว่าข้อปฏิบัติเข้าพรรษนี้เข้ามาพร้อมกับศาสนาพุทธที่เผยแผ่เข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ตามที่ปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยสามารถสรุปความได้ดังต่อไปนี้

“เมื่อครั้งสมัยกรุงสุโขทัย เมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาจะมีการจัดสักการะเป็นพิธีการใหญ่ ทั้งพระมหากษัตริย์และประชาชนต่างละเว้นในบาปทั้งปวงตลอดระยะเวลา 3 เดือนของช่วงเข้าพรรษา นอกจากนี้ยังบำเพ็ญกุศลทั้งนำภัตตาหารไปถวายพระภิกษุยังศาสนสถาน ถวายผ้าจำนำพรรษา และฟังธรรมเทศนาทุกวัน นอกจากนี้ยังมีประเพณีการถวายเทียนจำนำพรรษา และเนื่องจากพระภิกษุหยุดจาริกแสวงบุญ จึงมีโอกาสเทศนาธรรมโปรดพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย การถือปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนในวันเข้าพรรษานี้ถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน”