Get Adobe Flash player

เที่ยวเชียงใหม่ 4 โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

คนขับรถชาวเชียงใหม่มารับที่โรงแรมตามเวลาหลังอาหารเช้า เขาจะพาเราไปชมวัดที่สำคัญของเชียงใหม่ คือ วัดศรีสุพรรณ ที่สร้างด้วยเงินแท้ เป็นวัดเก่าที่พัฒนามาจากแรงศรัทธาของชาวพุทธ ที่น่าสนใจเพราะการพัฒนาที่ไม่ปรากฏในสมัยเมื่อมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวัยอายุเพียง 17 ปีเมื่อ 56 ปีก่อน เวลากับการเปลี่ยนแปลงทั้งดีและเลวอยู่เคียงกันไป ความไม่เปลี่ยนแปลงคือความหยุดนิ่ง การเปลี่ยนแปลงของวัดเป็นการพัฒนาศาสนสถาน ที่ไม่เพียงแต่ใช้ประกอบศาสนกิจดังเคย แต่ยังเพิ่มความภูมิใจให้ชาวเชียงใหม่ที่อาคันตุกะจากต่างแดนมาเยือนร่วมชื่นชมในศิลปะไทยที่มีเสน่ห์ยิ่ง

รถวิ่งบนถนนวัวลาย ผ่านหมู่บ้าน ทำเครื่องเงินเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งงานเล็กในรูปแบบเครื่องประดับ ของใช้ ไปถึงงานใหญ่สุดคือทำอุโบสถวัดด้วยเงิน ที่ วัดศรีสุพรรณ ถือว่าเป็นอุโบสถเงินหลังแรกของโลก เป็นความภาคภูมิของชาวเชียงใหม่

ประวัติวัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณ เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ สร้างขึ้นใน พ.ศ.2043 โดยพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช หรือ พระเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าให้มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาได้เรียกสั้นๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ”

ปูชนียสถานที่สำคัญของวัดศรีสุพรรณ

ปูชนียสถานที่สร้างในเขตพุทธสถานประกอบด้วยพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอุโบสถ หอธรรม และพระวิหาร

อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ สร้างโดยชาวบ้าน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตถกรรมเครื่องเงิน ใช้งบประมาณ 25 ล้านบาท ดำเนินการสร้างมาแล้ว 8 ปีกว่า ใช้งบประมาณไป 12 ล้านบาทเศษ งานเสร็จไป 60% ตอนนี้ยังขาดทุนทรัพย์อีกประมาณ 13 ล้านบาท ในการดำเนินการส่วนประดับตกแต่งศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน ทั้งภายในและภายนอกด้านหน้าอุโบสถยังไม่เสร็จเรียบร้อยดี ที่ซุ้มบันได บันไดยังเป็นปูนอยู่ และภายในอุโบสถมีชิ้นงานเงินที่แกะสลักลวดลายเสร็จแล้ว รอการติดตั้งอยู่หลายชิ้นด้านหน้าอุโบสถยังไม่เสร็จเรียบร้อยดี ที่ซุ้มบันได บันไดยังเป็นปูนอยู่ และภายในอุโบสถมีชิ้นงานเงินที่แกะสลักลวดลายเสร็จแล้ว รอการติดตั้งอยู่หลายชิ้น

อุโบสถขนาดไม่ใหญ่มาก ผู้หญิงห้ามเข้าอุโบสถ แต่ถ้ายืนมองจากด้านนอกก็มองเข้าไปถึงด้านในได้ รูปทรงสถาปัตยกรรมทำได้สวยมาก มีความงดงาม อ่อนช้อย ดูคล้ายกับวัดร่องขุ่น จ.เชียงราย

รอยพระพุทธบาทจำลองรอยพระพุทธบาทจำลอง

ซุ้มประตูทางเข้า แกะสลักลวดลายไว้อย่างสวยงาม การทำลวดลายจะใช้วิธีการตอกลงไปที่แผ่นเงิน งานแต่ละชิ้นต้องใช้ฝีมือ ความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะสำเร็จออกมาได้

พระพุทธปาฏิหาริย์ (พระเจ้าเจ็ดตื้อ)

มีเรื่องเล่าอิงประวัติศาสตร์ว่า ในสมัยสงครามโลกวัดศรีสุพรรณเคยเป็นที่ตั้งของกองทหารญี่ปุ่น และกองทหารนี้เคยถูกโจมตีด้วยกระสุนปืน และกระสุนปืนนั้นเข้ามาโดนที่พระบาทขององค์พระประทาน ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงที่พระบาทขององค์พระประทานจะมีรอยอยู่ (ดูตามรูปบน)

ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณ สล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ และ สถานฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินและเครื่องประดับเป็นสถานที่ฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินและเครื่องประดับ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในย่านชุมชนวัวลาย การฝึกอบรมจะไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้าใครพอมีกำลังทรัพย์ก็สามารถบริจาคได้ตามศรัทธา

(ข้อมูลจากเว็ป)

การชมวัด ไม่เพียงแต่ด้วยการชื่นชมในศิลปะไทย เอกลักษณ์ประจำชาติ แต่ด้วยความศรัทธาในพุทธศาสนาที่นำชีวิต และด้วยความเข้าใจในหลักธรรมสำนึกในจิต ที่ไม่อาจกำหนดได้ว่าทุกชีวิตจะมีจิตสำนึกเดียวกัน บางคนเข้าวัดเพื่อหนีความวุ่นวายคุกคามสติที่ไม่อาจหยุดนิ่งจากแรงสะท้านรบกวนใดๆได้ บางคนเข้าวัด เพื่อหวัง” บุญ” จากสิ่งแลกเปลี่ยนสร้างกิเลสให้ต่อเนื่อง บิดเบือนหลักธรรมอันแท้ สำหรับผม การเดินพินิจในศาสนสถานคือการรวมสติให้รำลึกถึงพระธรรมให้เข้าใจว่า ทุกอย่างอยู่ในสถาพการแปรรูป เช่นวัดที่เก่าแก่ ได้แปรสถาพให้งามไปตามกาล แต่ความงามก็ใช่จะจริงแท้ มันอยู่เพียงเปลือกนอก ดังคำอังกฤษที่ว่า Beauty is only skin deepความเที่ยงแท้จึงไม่เที่ยงแท้ตลอดกาล

จากวัดศรีสุพรรณ รายการเที่ยววัด ยังมีวัดที่พัฒนาจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน คือ “วัดบ้านเด่น”  ที่จะนำเสนอในฉบับหน้า