Get Adobe Flash player

เรียนภาษากับดร.การุณ บทที่ 11 โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

การใช้ภาษาผิดๆ มีให้ได้ยินอยู่เสมอ แม้แต่อาจารย์สอนภาษาอังกฤษในฮาวาย ก็พูดไม่ถูกต้องในบางครั้ง  เช่น He is luckier than me. ที่ถูกคือ He is luckier than I. เพราะเป็นการเปรียบเที่ย่อความมาจาก He is luckier than I am. ไม่ใช่ me am หรือที่ได้ยินเสมออีกคำคือ The reason is because…. แทนที่จะพูดว่า The reason is that….  เพราะ reason กับ because มีความหมายเดียวกัน จึงเป็นการพูดซ้ำซ้อน

ฉบับนี้จึงนำเรื่องการใช้คำสับสนมาเสนอ

BECAUSE,  DUE TO,  BECAUSE OF

ทั้งสามคำมีความหมายเหมือนกันในภาษาไทย คือใช้แสดงเหตุผล แต่ใช้ต่างกันดังนี้

Because เป็นคำเชื่อมที่ลดความสำคัญของประโยคที่เป็นสาเหตุ (Subordinating Conjunction) ใช้เชื่อมประโยคสองประโยค ประโยคที่เป็นผลของการกระทำเป็นประโยคหลัก (Main Clause) ซึ่งเป็นประโยคอิสระ สามารถอยู่ได้ตามลำพัง (Independent Clause) ส่วนอนุประโยคที่เป็นสาเหตุเป็นอนุประโยครอง (Subordinating Clause) ที่ไม่สามารถเขียนได้ตามลำพัง (Dependent Clause) เช่นประโยคหลักสองประโยค I didn’t go to work yesterday. I was sick all day. อาจรวมกันได้โดยให้ความสำคัญกับประโยคที่แสดงถึงผล I didn’t go to work yesterday. ส่วนประโยคที่เป็นสาเหตุ สามารถลดความสำคัญลงโดยใช้ because เป็นตัวเชื่อมประโยคทั้งสองว่า

I didn’t go to work yesterday because I was sick all day.

Due to ประกอบด้วยคำคุณศัพท์ due และคำบุพบท to จึงต้องใช้กับกริยา to be แสดงเหตุ ดังตัวอย่าง

It was due to bankruptcy, the company had to close its door for two months to restructure its      financial management.

Because of มีคำบุพบท of ประกอบ จะต้องตามด้วยคำนาม หรือ วลี ไม่ใช่อนุประโยค เช่น

My roommate cannot get along with anyone because of his hot temper and aggression.

EACH, EVERY

1.ทั้งสามคำเป็น Indefinite Pronouns คำ each, every เป็นเอกพจน์ที่มีความหมายเหมือนกัน จะใช้ตามลำพัง อย่างคำสรรพนาม หรือจะใช้ประกอบคำนามเอกพจน์เช่นคำคุณศัพท์ก็ได้ คนอเมริกันส่วนมากมักใช้สองคำซ้อนความกันว่า each and every ซึ่งไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นพหูพจน์ให้ใช้ all

2.Each other ใช้แสดงถึงบุคคลสองคนที่เอ่ยถึงมาก่อน เช่น Mr. Shannon’s children always help each other.

3.Every other ใช้หมายถึงคนอื่นที่ไม่รวมอยู่ในกลุ่มที่เอ่ยถึง เช่น Mary made a perfect score. Every other student had at least one error. (ถ้าไม่มี other ก็จะรวม Mary เอาไว้ด้วย)

Every other ยังใช้หมายถึง “เว้น” เช่น Write on every other line of the paper. (หมายถึง “บรรทัดเว้นบรรทัด”)  I work every other day this month. (หมายถึง “วันเว้นวัน”)

4.Everybody เขียนเป็นคำเดียว ต่างจาก Every body ที่เขียนแยกเป็นสองคำ Everybody เขียนเป็นคำเดียว เป็นคำสรรพนาม (Indefinite Pronoun) หมายถึง”ทุกคน” ส่วน Every body ที่เขียนแยกคำ มี Every ขยายความให้คำนาม body หมายถึง “แต่ละร่าง” เช่นเดียวกับ everyone และ every one คำหลังจะใช้กับ of  เช่น

Everybody needs a friend.                                                                                             

Every body was buried in a common grave.                                                                          

Everyone was happy about the prize.                                                                                    

Every one of the boys was punished.

หนังสือ “เก่งอังกฤษแบบครบๆ จบในเล่มเดียว” ที่ผมเขียนให้คนไทยได้เข้าใจการใช้ภาษาให้ถูกต้อง ทั้งการออกเสียงคำและประโยค ความเคยชินในการใช้ภาษาผิดๆ จะแก้ไขได้อย่างไร เป็นต้น จะออกจำหน่ายในประเทศไทยปลายเดือนตุลาคมนี้ ผมจะไปจ่ายลายเซ็นต์ที่ศูนย์ประชุมสิริกิตต์วันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม หากผู้อ่านไปประเทศไทยในเดือนนั้น และไปพบผมได้ จะยินดียิ่งครับ ผมจะนำหนังสือกลับมา ไม่เกิน ๔๐ เล่ม สำหรับผู้ไม่มีโอกาสไปประเทศไทย และต้องการได้รับ สามารถสั่งจองได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.