Get Adobe Flash player

ชื่นชม ส่งเสริมคณะละครมรดกใหม่ แสดง"ถนนสายกลับบ้าน" โดย Super Pat

Font Size:

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ดิฉันได้มีโอกาส พบกับครูช่าง อ.ชนประคัลภ์ จันทร์เรืองและได้ชมการแสดงของคณะนักแสดงละครมรดกใหม่ที่มาแสดงมินิคอนเสริตให้กับลูกค้าชมที่ร้านแบมบูเฮาส์ในไทยทาวน์ฮอลลีวูด น้องๆนักแสดงมีความสามารถ
ทั้งร้องเพลงไทยเพลงสากลทั้งเต้นทั้งรำตลอดเวลา 4 ชั่วโมง นำความสุข และความประทับใจให้กับลูกค้าชาวต่างชาติที่มารับประทานอาหารเป็นอย่างมากนับได้ว่าเป็นกำไรของลูกค้าที่ได้รับของขวัญการแสดงซึ่งตรงกับวันคริสต์มาสพอดี
ถือได้ว่าเป็นรายการพิเศษคืนกำไรให้ลูกค้าจริงๆ ณ.ที่นี้ดิฉันขอแนะนำ...
ครูช่าง อ.ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง ผู้นําพา ละครเวทีของไทยไปสู่ระดับนานาชาติและ พัฒนาละครเพื่อการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนละครระดับนานาชาติ ละครเวทีสัญจรเพื่อการศีกษา
ละครเทิดพระเกียรติ คณะละครมรดกใหม่สํานักศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา เป็นองค์กรที่เน้นเรื่องของการพัฒนาตัว ตนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาผู้อื่นและสังคมผ่านกระบวนการการศึกษาความเป็นมนุษย์และศิลปะการละคร ภายใต้ปรัชญาสําคัญ 6 ข้อคือ
1.พร้อมใจกันทำ พร้อมใจกันเลิก สร็างความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 2.ทำแล้วทำเล่าจนทำได้ พัฒนาทักษะทางด้านการคิด-อ่าน-เขียนและการละคร 3. แผ้วที่ผลทำที่เหตุ นำพาชีวิตไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์
จนเกิดโยนิโสมนสิการ 4. อยู่อย่างต่ำทำอย่างสูง เน้นการดำรงอยู่อย่างเรียบง่ายพอเพียงและมีสุนทรียศาสตร์ 5. ไม่มีเรื่องที่เล่าไม่ได้ มีแต่คนที่เล่าไม่เป็น เน้นที่การมีอุดมการณ์ทำเพื่อผู้อื่น 6. เป็นอย่างที่สอน เพื่อจะสอนอย่างที่เป็น
เน้นการให้เป็นตัวอย่างที่ดี
สมาชิกของคณะละครมรดกใหม่ ไม่มีใครมีเงินเดือน ทุกคนทำงาน ด้วยอุดมการณ์และปรัชญาของ องค์กร มีที่อยู่อาศัย มีอาหาร ๓ มื้อ เป็นปัจจัยพื้นฐาน มีสวัสดิการยังชีพ หากองค์กรมีรายได้ แต่มี กระบวนการอย่างดีในการดูแลพ่อ แม่
ของสมาชิก การดูแลสมาชิกยาม เจ็บป่วย การพัฒนาความรู้ความ สามารถ และสวัสดิการอื่นๆ เช่น การบวช การแต่งงาน การดูแลบุตร หลาน เป็นต้น
T๑ . กลุ่มนักเล่าเรื่องผู้ปวารณาตนเป็นผู้ทำงานเพื่อส่วนรวม มีทักษะอยู่ในระดับที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ T๒ .กลุ่มนักเล่าเรื่องฝากหัดผู้เข้ามาใช้ชีวิตในแหล่งเรียนรู้ และสนใจใคร่ฝากฝนตนเองเพื่อการพัฒนา T ๓.กลุ่มอาสาสมัครนักแสดง
คือ กลุ่มของอาสาสมัครที่ สนใจทดลองศึกษาความรู้ด้านการละครระยะสั้น T๔ .นักเรียนบ้านเรียนมรดกใหม่ คือกลุ่มของเยาวชนที่มา ศึกษาหาความรู้ผ่านละครและวิชาการ โดยมาอยู่เป็นนักเรียน ประจำ ๓-๖ ปี จำนวนปีละ ๖ คน ปัจจุบันมี
นักเรียนเรียนโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๖ คน
กิจกรรมที่นำเสนอ..
1 จัดเทศกาลละครนานาชาติปทุมธานีและเทศการ ละครนานาชาติยามเช้า ซึ่งเป็นเทศกาลละครที่เชิญ นักการละครจากนานาชาติมาจัดแสดงละครให้แก่ เยาวชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสอนเทคนิค สําคัญๆแก่เยาวชน อาทิจาก
ประเทศ ฮังการี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ โรมาเนีย อเมริกา อินเดีย เนปาล อินโดนีเซีย เป็นต้น
2ได้รับเชิญให้นําละครร่วมแสดงและจัดการอบรม เชิงปฏิบัติการในเทศกาลละครเพื่อการศึกษาระดับ นานาชาติอย่างต่อเนื่อง อาทิ ประเทศสโลวีเนีย ฝรั่งเศส บราซิล อังกฤษ กรีกและ อื่นๆอีกมา โดยใน ปีนี้ได้รับเชิญไปแสดงและอบรม
ณ ประเทศอิตาลี่ และประเทศเอสโตเนีย
3 เป็นผู้นําในการจัดละครเวทีเพื่อการศึกษาในสถาน ศึกษาต่อเนื่องยาวนานนับ ๑๐ ปี
เป็นละครเวทีสัญจรเพื่อการศึกษาที่ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมลง ในบทเรียนสําหรับเยาวชน เทศกาลละครนานาชาติ ผลิตละครร่วมกับต่างประเทศ ละครพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
มาคราวนี้คณะละครมรดกใหม่จะมาเปิดการแสดงละครเทิดพระเกียรติเรื่อง "ถนนสายกลับบ้าน" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
โดยเนื้อเรื่องกล่าวถึงชีวิตของหยกเด็กชายชาวกาฬสินธุ์ที่ใฝ่ฝันได้เข้าเฝ้าฯ ในหลวงและเพียรปฏิบัติดีตามปณิธานเพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทแม้ต้องเร่ร่อนติดตามพ่อซึ่งเป็นช่างก่อสร้าง
และต้องย้ายที่พักไปหลายจังหวัดทั่วภูมิภาคของไทยบ่อยครั้งก็ตาม แต่แล้วความใฝ่ฝันของหยกที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ประสบผลสำเร็จได้จากความเพียรทำความดีตามรอยเท้าพ่อหลวง
ครูช่าง อ.ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง ผู้นําพา ละครเวทีของไทยไปสู่ระดับนานาชาติและ พัฒนาละครเพื่อการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ละครเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ "ถนนสายกลับบ้าน"
ตามรอยแบบของพระยุคลบาท" จะจัดแสดงตามวันและเวลาดังต่อไปนี้..
December 25 1 PM Wat Thai Los Angeles 8225 Coldwater Canyon Ave North Hollywood, CA 91605
December 28 6 PM Thai Consulate Los Angeles 611 N.Larchmont Blvd., 2nd Floor Los Angeles , CA 90004
December 31 9 PM Thailand Plaza 5311 Hollywood Blvd Los Angeles, CA 90027
January 1 11 AM & 2 PM Wat Thai Los Angeles 8225 Coldwater Canyon Ave North Hollywood, CA 91605
มินิคอนเสิรต:
December 24 8 PM Bamboo House Restaurant 4852 Hollywood Blvd Los Angeles, CA 90027
December 30 6 PM Little Thai Fine Dinning 2500 Las Posas Rd. Ste#D Camarillo, CA, United States 93010