Get Adobe Flash player

มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในสังคม โดย Super Pat

Font Size:

ฉบับนี้ดิฉันจะเขียนถึงเรื่องใกล้ตัว เกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ที่ทุกคนควรมีให้กัน และกันในแวดวงสังคมและการทำงานร่วมกัน เพราะมันเกิดขึ้นกับดิฉันบ่อยๆ จึงคิดว่าบทความนี้น่าจะเป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันได้บ้าง                                   

การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในสังคมนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสุด เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ตัวคนเดียวได้โดยไม่พึ่งพาอาศัยผู้อื่น     มนุษยสัมพันธ์ก็เปรียบเสมือนกับการใช้ศิลปะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม     หากมนุษย์ขาดศิลปะในการดำรงชีวิต ก็จะอยู่ในสังคมในแต่ละระดับได้อย่างยากลำบาก   มนุษยสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งที่สวยงามกับการทำความรู้จักกันในสังคม   มนุษยสัมพันธุ์ไม่ได้หยุดอยู่พียงแค่การทำความรู้จักกันเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงศิลปะในการประกอบอาชีพและมารยาทในทางสังคมด้วย  ตราบใดที่มนุษย์ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก็ย่อมจะนำประโยชน์มาสู่บุคคลนั้นอย่างแน่นอน

คนเราเกิดมาจะอยู่คนเดียวไม่ได้ จำเป็นต้องอยู่กับครอบครัว กับสังคมและในการมีชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นต้องมีการปรับตัวเพราะแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งร่างกายและความคิด ความสนใจ ทัศนคติและความสามารถต่างๆ รวมทั้งสถานะด้วย ซึ่งนำมาซึ่ง การขัดแย้ง ความไม่พอใจ และปัญหาต่างๆขึ้น ทำให้ไม่มีความสุข

การอยู่ร่วมกันทุกคนต้องการความสุข ความพอใจในการอยู่ร่วมกัน ในแง่มนุษย์สัมพันธ์สุขภาพจิตยึดหลักที่ว่า คนที่มีสุขภาพจิตดี คือคนที่มีชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข หมายถึงรู้จักตัวเอง

บทบัญญัติ 10 ประการ ของหลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์

1...พูดจาทักทายผู้คนด้วยอารมณ์ชื่นบานแจ่มใส ด้วยน้ำเสียงไพเราะน่าฟัง

2...ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งสีหน้าและแววตา

3...เรียกขานคนด้วยชื่อของเขา จะทำให้เกิดความพอใจและสนิทสนม

4...เป็นคนมีน้ำใจไมตรี ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

5...มีความจริงใจ ทั้งคำพูดและการกระทำสอดคล้องกัน จะก่อให้เกิดความไว้วางใจและศรัทธา

6...เป็นผู้ฟังที่ดี ให้ความสนใจต่อคู่สนทนา

7...มีความใจกว้างและมีสติต่อคำวิจารณ์และคำชม

8...รู้จักนึกถึงความรู้สึกของคนอื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา

9...พร้อมเสนอที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเท่าที่จะทำได้

10..เติมอารมณ์ขันเข้าไว้ มีขันติ อดทน และรู้จักถ่อมตน

บทบัญญัติ 10 ประการนี้ ถ้าทำได้ก็จะช่วยให้เราปรับตัวได้ ถึงแม้จะมีความแตกต่างกัน แต่ทุกคนก็ยังมีความต้องการคล้ายคลึงกัน ด้วยต้องการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข และการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้น จะเป็นการสร้างความสุขในการอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี คสรจะเริ่มต้นที่บ้านก่อน หากทุกคนรักใคร่ปรองดองกันมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ทุกคนในบ้านก็จะมีความสุข และ สังคมก็จะมีความสุขไปด้วย

ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์

1.เสริมสร้างพัฒนาการของชีวิต

2.เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

3.เข้าใจตนเองและผู้อื่น

4.เครื่องมือในการสร้างน้ําใจ

5.เกิดสัมพันธภาพที่ดี

6.งานในองค์การเกิดผลสัมฤทธิหลักมนุษยสัมพันธ์

หลักมนุษย์สัมพันธ์

1.หลักแห่งความสุข  ( Happiness ) 2.หลักการได้รับประโยชน์ร่วมกัน  (Productivity ) 3.หลักการยอมรับซึ่งกันและกัน  (Acceptability)

หลักการใช้มนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

1.ให้ความเคารพต่อตนเองและผู้อื่น 2.เป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในกลุ่ม 3.ทําความเข้าใจบทบาทของกันและกัน ไม่ก้าวก่าย 4.อดทนต่อปฏิกริยาต่อต้าน 5.สังเกตกลุ่มย่อยในวงงานของตน

เรามาเริ่มต้นสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อความสุขกันตั้งแต่วันนี้กันเถอะ