Get Adobe Flash player

คณะละครมรดกใหม่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย ละครเวทีสัญจรเพื่อการศึกษาที่ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมลง ในบทเรียนสําหรับเยาวชน โดย Super Pat

Font Size:

ฉบับนี้ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนแฟนคลับทั้งไทยและเพื่อนต่างชาติไปสนับสนุนส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยที่จะมาแสดงให้พวกเราได้ชมกันถึง 3 แห่ง

นำโดยครูช่าง อ.ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง ผู้นําพา ละครเวทีของไทยไปสู่ระดับนานาชาติและ พัฒนาละครเพื่อการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน จากความคิดสร้างสรรค์ได้ยกระดับละครไทยให้เป็นละครระดับนานาชาติ เป็นละครเวทีสัญจรเพื่อการศีกษา และเป็นละครเทิดพระเกียรติ นับได้ว่าเป็นคณะละครมรดกใหม่ที่น่าชื่นชม

มารู้จักคณะละครมรดกใหม่กันหน่อยว่ามีความเป็นมาอย่างไร...

คณะละครมรดกใหม่เป็นสํานักศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา เป็นองค์กรที่เน้นเรื่องของการพัฒนาตัว ตนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาผู้อื่นและสังคมผ่านกระบวนการการศึกษาความเป็นมนุษย์และศิลปะการละคร ภายใต้ปรัชญาสําคัญ 6 ข้อคือ 1.พร้อมใจกันทำพร้อมใจกันเลิก: สร้างความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้  2.ทำแล้วทำเล่าจนทำได้: พัฒนาทักษะทางด้านการคิด-อ่าน-เขียนและการละคร  3. แผ่วที่ผลทำที่เหตุ : นำพาชีวิตไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์จนเกิดโยนิโสมนสิการ  4.อยู่อย่างต่ำทำอย่างสูง :เน้นการดำรงอยู่อย่างเรียบง่ายพอเพียงและมีสุนทรียศาสตร์  5.ไม่มีเรื่องที่เล่าไม่ได้ มีแต่คนที่เล่าไม่เป็น: เน้นที่การมีอุดมการณ์ทำเพื่อผู้อื่น  6. เป็นอยู่างที่สอน เพื่อจะสอนอย่างที่เป็น: เน้นการให้เป็นตัวอย่างที่ดี

สมาชิกของคณะละครมรดกใหม่ ไม่มีใครมีเงินเดือน ทุกคนต่างทำงาน ด้วยอุดมการณ์และปรัชญาของ องค์กร มีที่อยู่อาศัย มีอาหาร ๓ มื้อ เป็นปัจจัยพื้นฐาน มีสวัสดิการยังชีพ หากองคค์กรมีรายได้ แต่มี กระบวนการอย่างดีในการดูแลพ่อ แม่ของสมาชิก การดูแลสมาชิกยาม เจ็บป่วย การพัฒนาความรู้ความ สามารถ และสวัสดิการอื่นๆ เช่น การบวช การแต่งงาน การดูแลบุตร หลาน เป็นต้น

ผลงานสําคัญขององค์กร

1..จัดเทศกาลละครนานาชาติปทุมธานีและเทศการ ละครนานาชาติยามเช้า ซึ่งเป็นเทศกาลละครที่เชิญ นักการละครจากนานาชาติมาจัดแสดงละครให้แก่ เยาวชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสอนเทคนิค สําคัญๆแก่เยาวชน อาทิจากประเทศ ฮังการี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ โรมาเนีย อเมริกา อินเดีย เนปาล อินโดนีเซีย เป็นต้น 2..ได้รับเชิญให้นําละครร่วมแสดงและจัดการอบรม เชิงปฏิบัติการในเทศกาลละครเพื่อการศึกษาระดับ นานาชาติอย่างต่อเนื่อง อาทิ ประเทศสโลวีเนีย ฝรั่งเศส บราซิล อังกฤษ กรีกและ อื่นๆอีกมา โดยใน ปีนี้ได้รับเชิญไปแสดงและอบรม ณ ประเทศอิตาลี่ และประเทศเอสโตเนีย 3.. เป็นผู้นําในการจัดละครเวทีเพื่อการศึกษาในสถาน ศึกษาต่อเนื่องยาวนานนับ ๑๐ ปี

ครูช่าง: ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง นำเยาวชนด้อยโอกาสจากเมืองไทยเยือนแอลเอด้วยมินิคอนเสิร์ต ที่ร้าน Siri Thai Cuisine  ตอน 1 ทุ่มตรงวันที่ 9 มกราคม 2561, ร้านตาลเดี่ยว ตอน 1 ทุ่มตรงวันที่ 11 มกราคม 2561 และละครเวทีร่วมสมัยที่บ้านท่านกงสุลไทยประจำลอส แองเจลลีส ตอน 1 ทุ่มตรงวันที่ 10 มกราคม 2561

ชนประคัลภ์ จันทร์เรืองได้ดำเนินภารกิจสำคัญในการสร้างศิลปินร่วมสมัยทางด้านศิลปะ การแสดงมาอย่างต่อเนื่องร่วมสิบปี โดยเปิดโรงเรียนกินนอนในรูปแบบสำนัก ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา“มรดกใหม่โฮมสคูลหรือบ้านเรียนละครมรดกใหม่” ที่อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ประเทศไทย ซึ่งนักเรียนมาจากครอบครัวที่หลากหลาย แตกต่าง และไม่เก็บค่าใช้จ่ายของผู้เรียนแต่อย่างใด ครูผู้สอนซึ่งปวารณาตนที่จะ

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านศิลปะการละครและพุทธศาสนาแห่งนี้ ก็เป็นจิตอาสาเต็มเวลา ตลอด ๒๔  ชั่วโมงและไม่มีเงินเดือน  เรียกว่า สอนฟรีทั้งระบบ เพื่อสร้างศิลปิน และครูทางด้านศิลปะการละครที่มีคุณค่า กล่าวคือเป็นผู้ที่ “ คิดเป็น มีทักษะ มีหิริโอตตัปปะ”ตามเป้าหมายของชุมชน

โครงการมรดกใหม่สัญจรสหรัฐอเมริกา ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการระดมทุนสร้าง โรงละครขนาดความจุ ๑๒๐ ที่นั่ง และเป็นการสร้างเสริมสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีแก่ครู และนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนด้อยโอกาส ชุมชนและบ้านเรียนละครมรดกใหม่

ซึ่งในโอกาสนี้ คณะเยาวชนและครูจากชุมชนและบ้านเรียนละครมรดกใหม่ จะนำดนตรี มินิคอนเสิร์ตที่เล่นผสมผสานดนตรีร่วมสมัย ทั้งดนตรีไทย สากล ที่เล่นได้ทั้ง ลูกทุ่ง สากล และดนตีแนว Jazz ไปจัดแสดงที่ร้าน Siri Thai Cuisine ในระหว่างวัน อังคารที่ 9 เดือน มกราคม พศ.2561 และละครเวทีร่วมสมัยเรื่องรามเกียรติ์ตอน หน้าที่เพื่อหน้าที่ จะเปิดการแสดงที่บ้านท่านกงสุลไทย ประจำลอส แองเจลลีส ในวันที่ 10 มกราคม 2561 และกลับไปเล่นมินิคอนเสิร์ตอีกทีที่ร้านสวนตาลในวันที่ 11 มกราคม 2561 จึงใคร่ขอเชิญทุกท่าน ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและละครเวทีในวันดังกล่าว

ทางคณะเยาวชนและครูจากชุมชนและบ้านเรียนละครมรดกใหม่เป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความเมตตาจาก ผู้มีเกียรติทุกท่านในครั้งนี้ เพื่อให้โครงการเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชน และการศึกษาของชาติสืบไป

โปรดช่วยกันสนับสนุนละครคณะมรดกใหม่นี้ด้วย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะนักแสดงที่มีจิตอาสาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับอนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

ขอเอาใจช่วย และหวังว่าทุกคนคงร่วมใจกันสนับสนุนคณะละครมรดกใหม่นี้อย่างดียิ่ง