Get Adobe Flash player

คนไทยรุ่นใหม่รู้ภาษาไทย เพียงเพราะเกิดเมืองไทยเท่านั้น โดย ณาฒ สหัชชะ

Font Size:

ในช่วงนี้ ผมได้พบเด็กไทยสองคน สำเร็จปริญญาตรีมาจากเมืองไทย เพิ่งเข้าสหรัฐฯ มาได้สองสามเดือนมานี้ ได้คุยกันหลายเรื่อง แต่ส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์ ไลน์ และกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี่รุ่นใหม่ๆ ฟังๆ ดู ก็พบว่าเขาจะแตกฉานเอามากๆ แต่ระดับใด ผมไม่ทราบ

แต่..พอวกกลับมาพูดเรื่องภาษาไทย เขากลับไม่ค่อยจะรู้เรือง หรือ เข้าใจในความลึกละเอียดของภาษาไทย ซึ่งเรียกได้ว่า “เป็นสีสัน”   ของภาษา คือหลักการใช้ภาษาให้ถูกต้อง มีความสละสลวยไพเราะลึกซึ้ง เขากลับบอกว่า เขาไม่ได้เรียน หลักภาษา แต่ เรียนภาษาแบบธรรมชาติ อ่านออกเขียนได้ เข้าใจความเหมาย ก็เพียงพอแล่ว

ผมเขียนคำว่า อรุโณทัย สุรางคนาง ปุณโยปถัมภ์  สมาคม ปทุมวัน กรรมการ เขาอ่านได้ พอจะกล้อมแกล้มแปลความได้แต่ไม่ละเอียด ผมถามว่าเป็นคำอะไร เขาบอกว่า เป็นคำศัพท์ แต่ไม่ทราบในรายละเอียดว่า เป็นคำศัพท์ที่มีวิธีการในการสร้างคำอย่างไร ผมจึงแยกแยะคำให้เขาดู  ผมบอกว่าคำเหล่านี้เป็นระบบภาษา เป็นหลักของ “การสนธิ” และ “สมาส” เรียกว่า “วากยสัมพันธ์”  คือความสัมพันธ์ดังนี้

คำสนธิ คือการเอาศัพท์สองคำมาผสมกัน ถ้าศัพท์ที่จะเอามารวมนำโดยสระ หรือ อ อ่าง ลดรูปมาเป็น สระโอ สระ อา หรือ สระอุ เช่น

อรุโณทัย มาจากศัพท์สองตัวมาเข้าหลักคือ อรุณ แปลว่า เริ่มขาวหรือ เริ่มเป็นสีเงิน กับคำว่า อุทัย แปลว่า ขึ้น หรือสีทอง แปลรวมกันว่า เริ่มมีแสงเงินแสงทอง หรือ รุ่งเช้า คำนี้ คือ อรุณะ บวก อุทัย สระอะ บวกสระอุ ก็เป็น โอ

สุรางคนางมาจากคำ สุระ บวกกับ อังคนา หรือ อังคนาง แปลว่า หญิงงาม หรือ หญิงเก่งกล้า

ปุณโยปถัมภ์ มาจากคำ ปุณย(สันสกฤต บาลี เป็น ปุญ หรือบุญ) แปลว่า ความสุข กับ อุปถัมภ์ แปลว่า คุ้มครอง ช่วยเหลือ รวมแล้วแปลว่า ความสุขคุ้มครอง

สมาคม มาจากคำ สม แปลว่า ร่วมกัน และ อาคม แปลว่า การมาถึง รวมแปลว่า การร่วมกัน

คำ สมาส คือ การเอาศัพท์สองคำมารวมกันออกเสียง อะ ในท้ายศัพท์คำแรกนิดหนึ่ง ความหมายคงเดิม หรือเพิ่มเติม ตามแนวคำศัพท์เดิม ก็ได้เช่น

สมการ อ่านว่า สมมะการ มาจากคำ สม แปลว่า เท่ากัน กับคำว่า การ แปลว่า เรื่อง กิจ สิ่ง ซึ่งรวมแปลว่า ความเท่ากัน

ปทุมวัน อ่านว่า ปทุมมะวัน มาจากคำ ปทุม แปลว่า ดอกบัว กับคำว่า วน หรือ วัน แปลว่า แปลว่า สวน ป่า หรือ แหล่ง ซึ่งรวมแปลว่า สวนบัว หรือ ป่าบัว ถ้าเป็นหนอง ก็เรียกว่า หนองบัว

กรรมการ อ่านว่า กำมะการ มาจากคำ กรรม  แปลว่า กระทำโดยบุคคล การ แปลว่า เรื่อง กิจ สิ่ง รวมแปลว่า บุคคลที่กระทำ หรือ ดำเนินการ ในรื่องใด เรื่องหนึ่ง

ผมอธิบายคำเหล่านี้ให้เขาฟัง เขาบอกว่า เขาไม่ได้เรียนในรายละเอียดที่ผมว่ามา

เออ..มันน่าแปลก รุ่นผมเมื่อเจ็ดสิบปีมาแล้ว เราได้เรียน หลักภาษาไทย คือ

อักขรวิธี การจำแนกคำ ผสมคำ วรรณยุกต์ การออกเสียง

วจีวิภาค การจำแนกศัพท์ สำนวนการพูด การเขียน และการแจกแจง

วากยสัมพันธ์ คือการผสมคำศัพท์ออกมาเป้นคำศัพท์ใหม่ หรือเพิ่มความหมายที่เด่นชัดขึ้น

ฉันทลักขณ์ คือหลักการในการสร้าง การอ่านออกเสียงในเชิงกาพย์กลอน ซึ่งแยกละเอียดไปมากอีกชั้นหนึ่ง

ตั้งแต่ชั้น ประถมปีที่สี่ เรื่อยมาจนชั้นมัธยมปีที่ 6 และมาละเอียดในชั้นมัธบมปีที่ 7 และ 8 โดยเฉพาะผู้ที่เรียนสายอักษรศาสตร์ ยิ่งแตกฉานยิ่งขึ้น

ในเมื่อเมืองไทยเปลี่ยนการเรียนภาษาไทย และประวัติศาสตร์กันแล้ว การสืบเนื่องของความเป้นไทยจะค่อยหายไปๆ จนในที่สุด เลือดไทยก็กลายเป็น “เลอะไทย” ถูกกลืนโดยภาษาอื่น และอำนาจของชาติอื่น จนกว่าจะรู้สึกตัวก็สุดสายเกินแก้เสียแล้ว