Get Adobe Flash player

สุดยอด! ฆราวาสหญิงคนแรกของไทยจบเปรียญธรรม 9 ประโยค โดย: MGR Online

Font Size:

เป็นประวัติศาสตร์ฆราวาสหญิงคนแรกของไทยบัณฑิตนิสิตจุฬาฯ จบการศึกษาระดับเปรียญธรรม 9 ประโยค ให้กำลังใจเชื่อทุกคนสามารถเรียนได้ ถ้ามีความมุ่งมั่นและพยายาม

น.ส.สุกัญญาเจริญวีรกุล จากคณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เรียนบาลีศึกษา สำนักเรียนวัดสามพระยา กล่าวว่าสาเหตุที่เรียนภาษาบาลีจริงจังเพราะชอบมาตั้งแต่วัยเยาว์และอยากเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเริ่มเรียนไวยากรณ์ที่สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และต่อยอดการเรียนในประโยคที่สูงขึ้นที่สำนักเรียนวัดสามพระยาและเมื่อแม่กองบาลีฯ เปิดสนามสอบเป็นปีแรก ตนจึงลงสอบบาลีศึกษา 6 ประโยคเมื่อผลสอบปรากฏว่าผ่าน ต่อมาจึงเข้ารับพัดเป็นปีแรกที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

"ประโยชน์ของการเรียนภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมคือ ได้ศึกษาโครงสร้างของภาษาและได้สืบทอดพระพุทธศาสนาที่สำคัญการเรียนภาษาบาลีในทางธรรมช่วยเกื้อกูลกับสาขาวิชาทางโลกแม้การเรียนทั้ง 2 รูปแบบไวยากรณ์จะไม่ต่างกันมากแต่มิติของภาษาจะช่วยให้เข้าใจกฎเกณฑ์ภาษามากขึ้นการเรียนภาษาบาลีอาจยากสำหรับฆราวาสแต่ถ้าผู้เรียนมีความมุ่งมั่นและพยายามทำความเข้าใจเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนได้"