Get Adobe Flash player

เหรียญที่ระลึก วัตถุมงคลของในหลวงฯ ร.๙ (๓) โดย พระเล็ก

Font Size:

๔. เหรียญทรงผนวช ๒๔๙๙ (สร้างในปี พ.ศ. ๒๕๐๘)

เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชประสงค์ที่จะทรงพระผนวชในพระบวรพุทธศาสนา ตามโบราณราชประเพณี นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชภาระสนองพระเดชพระคุณในการทรงพระผนวชในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทย และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้ง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระผนวชในพระบวรพุทธศาสนา ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท และคณะทูตานุทูต เข้ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เพื่อทรงแถลงพระราชดำริ ในการที่จะเสด็จออกทรงพระผนวช อีกทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท หน้าพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อมีพระราชดำรัสแก่ประชาราษฎร ความตอนหนึ่งว่า

"ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ท่านทั้งปวงมาร่วมประชุมกัน ณ ที่นี้ ขอถือโอกาสแจ้งดำริที่จะบรรพชาอุปสมบทให้บรรดาอาณาประชาราษฎรทราบทั่วกัน"

วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หลังจากทรงเจริญพระเกศาโดย สมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงจรดพระกรรไกรบิดเปลื้องพระเกศาเป็นปฐมฤกษ์แล้ว ทรงเครื่องเศวตพัสตรี ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี และพระพุทธรูปฉลองพระองค์รัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ ทรงรับผ้าไตรจากสมเด็จพระราชชนนี แล้วทรงเข้าบรรพชาอุปสมบทในท่ามกลางสังฆสมาคม ซึ่งมี สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน ซึ่งทรงได้รับสมญาจากพระราชอุปัชฌาจารย์ ว่า “ภูมิพโล”

ระหว่างที่ทรงดำรงสมณเพศ พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกิจ เช่นเดียวกับพระภิกษุทั้งหลายอย่างเคร่งครัด เช่น เสด็จลงพระอุโบสถทรงทำวัตรเช้า-เย็น ตลอดจนทรงสดับพระธรรมและพระวินัย นอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพิเศษอื่น ๆ

“เหรียญทรงผนวช” แม้จะไม่ใช่เหรียญที่จัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึก เมื่อครั้งทรงผนวชในปี พ.ศ.
๒๔๙๙ โดยตรง แต่ได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งฉายไว้ในขณะทรงผนวชมาประดิษฐาน ออกโดยวัดบวรนิเวศวิหาร

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระชนมพรรษาเสมอ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการกุศล ๔ อย่าง อันเรียกว่า “จาตุรงคมงคล”

ในการนี้ วัดบวรนิเวศวิหาร ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้าง “เหรียญพระบรมรูปทรงผนวช” และนำเข้าพิธีพุทธาภิเษกพร้อมกับ “พระพุทธรูป ภ.ป.ร.” เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๐๘

ตามบันทึกของวัดบวรนิเวศฯ ระบุรายละเอียดว่า

“อนึ่ง วัดบวรนิเวศวิหาร ได้ขอพระบรมราชานุญาตสร้างเหรียญพระบรมรูปทรงผนวช ซึ่งมีพระเจดีย์อยู่อีกด้านหนึ่ง เพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานจาตุรงคมงคลครั้งนี้ เหรียญที่สร้างชิ้นนี้มีรูปกลมขนาดเหรียญบาท ด้านที่มีพระบรมรูปทรงผนวชมีพระปรมาภิไธย ซึ่งเป็นลายพระราชหัตถเลขาทรงไว้ในสมุดทะเบียนวัดว่า “ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ภูมิพโล” อยู่ภายใต้พระบรมรูป เบื้องบนมีอักษรว่า “ทรงผนวช ๒๔๙๙” ส่วนอีกด้านหนึ่งมีรูปพระเจดีย์วัดบวรนิเวศฯ มีอักษรเป็นวงกลมล้อมรอบเหรียญว่า “เสด็จฯ สมโภชพระเจดีย์ทองบวรนิเวศ ในมงคลสมัยพระชนมายุเสมอสมเด็จพระราชบิดา ๒๙ สิงห์ ๒๕๐๘” และเหรียญทั้งหมดก็ได้นำเข้าในพิธีพุทธาภิเษกในวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ด้วย”

พระราชพิธีพุทธาภิเษกหล่อพระพุทธรูปปางประทานพร ภ.ป.ร. และพระกริ่ง ภ.ป.ร. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๘ ดังกล่าว คือ การพุทธาภิเษกวัตถุมงคลดังกล่าว คือ พระพุทธรูปปางประทานพร ภ.ป.ร. และ พระกริ่ง ภ.ป.ร. ทั้งหมด ด้วยวิธีการหล่อนำฤกษ์ชนวนโลหะแล้วนำไปสร้างด้วยกรรมวิธีปั๊ม พร้อมสร้างเหรียญพระบรมรูปทรงผนวช และนำมาเข้าพิธีดังกล่าวครบทั้ง ๓ วัน ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีทั้ง ๓ วัน

ส่วนจำนวนสร้างนั้น วัดบวรนิเวศฯ ไม่ได้บันทึกไว้ ทราบแต่เพียงมีหลายขนาด ที่ได้รับความนิยม คือ ขนาดเล็ก เนื้อที่จัดสร้างมีทั้ง ทองคำ เงิน อัลปาก้า ทองแดง และทองเหลือง สำหรับเนื้อทองแดง และทองเหลือง มีทั้งชนิดกะไหล่ทอง กะไหล่เงิน และกะไหล่นาค แต่มีน้อย พบเห็นได้ยากมาก

"เหรียญทรงผนวช" แยกได้เป็น ๒ บล็อก คือ บล็อกธรรมดา และบล็อกนิยม ส่วนค่านิยมนั้นเหรียญทองคำซึ่งเป็นบล็อกธรรมดา ปัจจุบันที่การเช่าหากันหลายล้านบาท ที่เห็นมีเวียนอยู่ในตลาดน้อยมาก น่าจะไม่เกิน ๑๐ เหรียญ ส่วนมากจะเป็นการซื้อเก็บมากกว่า นาน ๆ ครั้งจะมีการชื้อขาย ส่วนเนื้ออื่นๆ  นั้น เนื้อเงินหลายแสนบาท เนื้อทองแดง ๑-๒ แสนบาท ส่วนเนื้ออัลปาก้า ๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ต้องเป็นบล็อกนิยมเท่านั้น

๕. เหรียญทรงผนวชพลังแผ่นดิน ปี ๒๕๕๔

เป็นเหรียญที่จัดสร้างขึ้นในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้กำหนดจัดกิจกรรมและเฉลิมพระเกียรติต่างๆ

ในโอกาสมหามงคลนี้ คณะกรรมการโดย นายธวัชชัย ทวีศรี อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิว เดลี สาธารณรัฐอินเดีย ประธานโครงการ ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดสร้าง “เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวชพลังแผ่นดิน” ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ บริจาคโรงพยาบาลสงฆ์

เหรียญที่ระลึกนี้เป็นมหามงคลอย่างยิ่ง เพราะเป็นเหรียญที่ล้นเกล้าฯ ได้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต้นแบบแม่พิมพ์เหรียญด้วยพระองค์เอง และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างขึ้นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๑ ล้านเหรียญ

ด้านหน้าเหรียญมีพระนามของพระองค์ และพระฉายาเมื่อครั้งทรงพระผนวชที่ว่า “ภูมิพโล” ซึ่งมีความหมายว่า “พลังแผ่นดิน” ด้านหลังสลักพระนาม “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙” และรูปอัฐบริขาร ด้านล่างสลักว่า “ทรงผนวช ๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๙”

เหรียญนี้คณะกรรมการจัดสร้าง ได้เลี่ยมกรอบพลาสติกให้ผู้ทำบุญอย่างสวยงาม โดยทำบุญเหรียญละ ๑๐๐ บาท (ปัจจุบันค่านิยมที่เมืองไทย เหรียญแท้ เช่าบูชาเหรียญละหนึ่งพันบาทขึ้นไป)

นับเป็นเหรียญทรงผนวชอีกรุ่นหนึ่ง ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสร้างได้รับพระบรมราชานุญาตอย่างถูกต้อง และนำปัจจัยไปทำบุญเป็นการกุศลอย่างแท้จริง

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏว่า เหรียญที่ระลึก ทั้งเหรียญกษาปณ์ และเหรียญที่สร้างในวาระต่างๆ ตลอดจนวัตถุมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่อง หรือเหรียญ ล้วนได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมาก ต่างเสาะแสวงหาเพื่อไว้สักการบูชา หรือสะสมไว้ให้ลูกหลาน ทำให้มีขบวนการ “ทำของปลอม” หรือ “เลียนแบบ” ออกมาจำหน่ายอย่างมากมาย ดังนั้น หากท่านจะแสวงหาในขณะนี้ ขอให้ระมัดระวังให้มาก ควรหาจากแหล่ง หรือบุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ในโอกาสที่ไปเมืองไทยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา อาตมาได้รับมอบ “เหรียญพลังแผ่นดิน” ปี ๒๕๕๔ จากผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ซึ่งท่านได้เก็บสะสมเอาไว้ เพื่อนำมาให้กับแฟนคอลัมน์ และลูกศิษย์ที่อเมริกาได้บูชา ในอัตราเหรียญละ $69 USD (หกสิบเก้าดอลลาร์) โดยเหรียญดังกล่าว ได้เลี่ยมพลาสติกกันน้ำ และซีลเอาไว้อยู่ในซองพลาสติกเดิม ๆ ดังภาพประกอบเรื่อง สามารถอาราธนาขึ้นคอได้ทันที

สนใจ ติดต่อบูชาได้ที่ พระอาจารย์เล็ก พลูโต วัดพระธาตุดอยสุเทพ เมืองชิโนฮิลส์ โทร. (909) 437-0837 หรือจะบูชาทาง ป.ณ. ก็เขียนเช็คสั่งจ่าย Boonsom Corhiran 2948 Chino Hills Pkwy. Chino Hills, CA. 91709 (ช่วยค่าส่ง $10 USD) เหรียญมีไม่มากนัก เพื่อป้องกันความผิดหวัง กรุณาโทร.มาจอง หรือนัดหมายล่วงหน้าจะเป็นการดี

เหรียญทุกเหรียญที่บูชาจากอาตมาไป ขอรับประกันความแท้แน่นอน ตลอดกาล ใครที่หาเหรียญทรงผนวช ปี ๒๕๐๘ ของวัดบวรนิเวศ ที่ราคาไปไกลสุดเอื้อมมือถึงไม่ได้ เหรียญพลังแผ่นดิน ที่สร้างในปี ๒๕๕๔ นี่แหละครับ ที่เป็น “ทางเลือก” ทดแทนกันได้อย่างแน่นอน