Get Adobe Flash player

เหรียญที่ระลึก วัตถุมงคลของในหลวงฯ ร.๙ (๙) โดย พระเล็ก

Font Size:

๑๐. พระพุทธนวมราชบพิตร หรือ พระสมเด็จจิตรลดา หลัง ภปร. ปี ๒๕๒๙

วัตถุมงคลเนื่องในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่ง คือ พระผงพุทธนวราชบพิตร หลัง ภปร หรือ พระสมเด็จจิตรลดา หลัง ภปร ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จัดสร้าง เพื่อหาทุนทรัพย์สร้างอาคารรักษาผู้ป่วยขึ้น ทางคณะกรรมการจัดสร้างได้ขอพระราชทานตั้งชื่ออาคารหลังนี้ ว่า “ตึกภปร”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามวัตถุมงคลรุ่นนี้ว่า “พระพุทธนวราชบพิตร” และ พระราชทานผงมวลสารจิตรลดา ซึ่งเป็นมวลสารเดียวกันกับผงที่อุดในพระกริ่งปวเรศ ปี ๒๕๓๐ มาผสมในองค์พระ และ พระปรมาภิไธยย่อ ภปร ประดิษฐานไว้ด้านหลัง ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับ “พระกริ่งปวเรศ ปี ๒๕๓๐” โดยมี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นประธานในพิธี และนั่งปรกอธิษฐานจิตพร้อมพระเกจิอาจารย์ดังจำนวนมากถึง ๓ วาระ ดังนี้

พิธีพุทธาภิเษก ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๒๙ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธี และสมเด็จพระญาณสังวร เป็นประธานพิธีอธิษฐานจิต มีพระคณาจารย์หลายท่านร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิต ดังนี้

๑.พระญาณโพธิ (เข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร ๒.หลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน กรุงเทพมหานคร ๓.หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี ๔.พระครูอาคมวิสุทธิ (คง) วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี ๕.พระครูญาณวรกิจ (กล้วย) วัดหมูคุด จ.จันทบุรี ๖.พระรัตนคุณากร (แช่ม) วัดบ่อพุ จ.จันทบุรี ๗.พระครูสันติวรณาญ (สิม) วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่ ๘.พระครูเมธีธรรมสาธก (หนู) วัดสุนทรพิชิตาราม จ.นครนายก ๙.หลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร วัดเวฬุวนาราม จ.นครปฐม ๑๐.พระภาวนาพิศาลเถร (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา

๑๑. พระอาจารย์นก วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ ๑๒.พระครูนนทสมณวัตร (เหรียญ) วัดบางระหงษ์ จ.นนทบุรี ๑๓.พระครูมงคลธรรมสุนทร (เส็ง) วัดบางนา จ.ปทุมธานี ๑๔.พระครูวิเศษภัทรกิจ (ทองใบ) วัดสายไหม จ.ปทุมธานี ๑๕.พระอาจารย์ฟัก วัดนิคมประชาสรรค์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑๖.พระวิสุทธาจารคุณ (เกตุ) วัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑๗.พระครูปลัดพรหม วัดขนอนเหนือ จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๘.พระอาจารย์ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม จ.ร้อยเอ็ด ๑๙.พระครูอนุรักษ์วรคุณ (สง่า) วัดหนองม่วง จ.ราชบุรี ๒๐.พระครูสมุทรวิจารณ์ (คลี่) วัดประชาโฆศิตาราม จ.สมุทรสงคราม

๒๑.พระครูอาทรธรรนิเทศก์ (ทองอยู่) วัดท่าเสา จ.สมุทรสาคร ๒๒. พระครูสุนทรธรรมกิจ (หยอด) วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม  ๒๓. พระครูสังวรธรรมานุวัตร (พล) วัดหนองคณฑี จ.สระบุรี๒๔. พระครูสรกิจพิจารณ์ (ผัน) วัดราษฎร์เจริญ จ.สระบุรี ๒๕. พระครูสาธุกิจวิมล (เล็ก) วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม ๒๖. หลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร จ.นครปฐม ๒๗.หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม๒๘. พระครูเกษมธรรมานันท์ (แช่ม) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม ๒๙. พระครูนนทสิทธิการ เจ้าอาวาสวัดไทรน้อย จ.นนทบุรี ๓๐. พระครูวิจิตธรรมานุวัตร วัดหนองกระบอก จ.ระยอง

๓๑. พระวัชรธรรมาภรณ์ (สุรพงษ์) วัดตรีทศเทพ ๓๒. พระครูปริยัติคุณาธาร วัดชนะสงคราม๓๓. พระญาณสมโพธิ (ขวัญ) วัดอรุณราชวราราม ๓๔. พระปริยัติมุนี (ชูศักดิ์) วัดหงส์รัตนาราม. ๓๕.พระครูมงคลญาณสุนทร (ผ่อง) วัดจักรวรรดิราชาวาส ๓๖. พระโพธิสังวรเถร (ไพฑูรย์) วัดโพธินิมิต

พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ ๒ พิธีวันวิสาขบูชา วันพุธ - พฤหัสบดีที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระญาณสังวร ประธานประกอบพิธี

พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธี สมเด็จพระสังฆราช ทรงจุดเทียนชัย สมเด็จพระญาณสังวร ประธานพิธีอธิษฐานจิต และพระเกจิคณาจารย์สำคัญจากทั่งประเทศร่วมนั่งปรกเจริญจิตภาวนาประกอบด้วย 

๑ . สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ๒. พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดพิชัยญาติการาม กรุงเทพมหานคร ๓. พระมงคลราชมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร ๔. พระราชพุทธิรังษี วัดเครือวัลย์ จังหวัดชลบุรี ๕. พระสุนทรธรรมภาณี (หลวงพ่อแพ) วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี

๖. พระญาณสิทธาจารย์ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จังหวัดนครราชสีมา ๗. พระโพธิสังวรเถร (ฑูรย์) วัดโพธินิมิตร กรุงเทพมหานคร ๘. พระอุดมสังวรเถร (หลวงพ่ออุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี ๙. พระภาวนาพิศาลเถร (พุธ) วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา

๑๐.พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร วัดประชาคมวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด ๑๑.พระภาวนาโกศลเถร วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร ๑๒.พระสุธรรมยานเถร (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดจันทาราม จังหวัดอุทัยธานี๑๓.พระครูสุนทรธรรมวัตร วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร ๑๔.พระครูประสิทธิ์ภาวนาคุณ วัดนิคมประชาสรรค์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑๕.พระสังวรสมาธิวัตร วัดเภตราสุขารมณ์ จังหวัดระยอง๑๖. พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ๑๗.พระครูสันติวรญาณ (สิม) วัดถ้ำผาปล่อง จังหวัดเชียงใหม่ ๑๘.พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว จังหวัดปัตตานี 

พระพุทธนวราชบพิตร เป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริสร้างพระราชทานเป็นพระประจำจังหวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ นายช่างกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร ปั้นหุ่นพระพุทธนวราชบพิตร ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และทรงพระพุทธลักษณะด้วยพระองค์เองจนพอพระราชหฤทัยแล้ว จึงได้โปรดเกล้าให้เททองหล่อพระพุทธรูป เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙

พระพุทธนวราชบพิตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีขนาดหน้าตักกว้าง ๒๓ เซนติเมตร สูง ๔๐ เซนติเมตร ที่บัวฐานด้านหน้าบรรจุพระพิมพ์ พระสมเด็จจิตรลดา ไว้อีกองค์หนึ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรให้เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัด ประดิษฐานไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดของทุกจังหวัด และเป็นพระพุทธรูปประจำหน่วยทหาร ประดิษฐานไว้ ณ กองบัญชาการหน่วยทหาร

พระสมเด็จจิตรลดาที่บรรจุไว้ที่บัวฐานด้านหน้าของพระพุทธนวราชบพิตรนั้น นับเป็น “พระพิมพ์” หรือ “พระเครื่อง” รุ่นเดียวในโลก ที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างด้วยพระองค์เองทุกขั้นตอน และยังทรงอธิษฐานจิตบรรจุอิทธิบารมีคุณของพระองค์ลงในองค์พระอีกด้วย ซึ่งพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แห่งบรมราชจักรีวงศ์นั่นเอง

พระองค์ทรงสร้างไม่มากนักในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๒ รวมแล้วไม่เกินสามพันองค์ จึงเป็นที่เสาะแสวงหาของบรรดานักนิยมสะสมพระเครื่องเป็นอันมาก ทำให้มีของปลอมระบาดมากมาย เพราะค่านิยมของแท้นั้นต้องว่ากันเป็นแสนขึ้นไป ซึ่งเหตุดังกล่าว ทำให้ในหลวง ร.๙ ทรงทราบ และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้ทรงพระราชทาน “ผงสมเด็จจิตรลดา” ที่พระองค์ทรงเหลือจากการสร้างพระสมเด็จจิตรลดา ให้แก่วัดบวรนิเวศวิหาร นำไปสร้างพระเครื่องรุ่นต่อมาหลายรุ่นด้วยกัน โดยรุ่นแรกที่สร้างคือ พระสมเด็จอุณาโลม และ สมเด็จนางพญา ส.ก. ทรงจิตรลดา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ (ปัจจุบันค่านิยมอยู่ในหลักพันปลายถึงหมื่นบาท)

ดังนั้น พระสมเด็จจิตรลดา หลัง ภปร. ที่สร้างในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อหาทุนในการสร้างตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รุ่นนี้ จึงถือเป็น “พระสมเด็จจิตรลดา” รุ่นสองของทางวัด เป็นวัตถุมงคลที่ใช้ทดแทนพระสมเด็จจิตรลดา ที่ในหลวงทรงสร้าง และ รุ่นแรกของวัดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเข้าพิธีปลุกเสกพร้อมกับ “พระกริ่งปวเรศ ปี ๒๕๓๐” ที่สนนราคาค่านิยมหลักแสนได้อีกด้วย

เมื่อครั้งที่อาตมาได้ไปปฏิบัติศาสนกิจ และกิจส่วนตัวที่เมืองไทย ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีโอกาสเสาะแสวงหาเหรียญที่ระลึก และวัตถุมงคล ในหลวง ร.๙ จากเพื่อนๆ ในวงการพระเครื่องที่เก็บสะสมเอาไว้ ๔ รายการ ซึ่งแต่ละรายการมีจำนวนไม่มากนัก เพื่อที่จะนำมาให้แฟนคอลัมน์ “พระเครื่องปริทรรศน์” ได้มีของดีที่หายากไว้สักการบูชากัน คือ

๑.เหรียญทรงผนวชพลังแผ่นดิน ครบ ๗ รอบในหลวง ปี ๒๕๕๔ เปิดให้บูชาหรียญละ $69 USD (รวมค่าจัดส่งลงทะเบียนแล้ว)

๒.เหรียญคุ้มเกล้า ปี ๒๕๒๒ เนื้อนวโลหะ เลี่ยมใส่ตลับแสตนเลส ซึ่งเป็นเหรียญยอดนิยม ๑ ใน ๓ ที่หายากขึ้นทุกวัน ให้บูชาเหรียญละ $159 USD (รวมค่าจัดส่งลงทะเบียนแล้ว)

๓.พระสมเด็จจิตรลดา หลัง ภปร. ปี ๒๕๒๙ เลี่ยมใส่ตลับแสตนเลส ให้บูชาองค์ละ $109 USD (รวมค่าจัดส่งลงทะเบียนแล้ว)

๔.พระสมเด็จจิตรลดา รุ่น กาญจนาภิเษก ปี ๒๕๓๙ (ติดตามรายละเอียดตอนต่อไป) เลี่ยมใส่ตลับแสตนเลส ให้บูชาองค์ละ $ 89 USD (รวมค่าจัดส่งลงทะเบียนแล้ว)

สนใจ สอบถามหรือโทร.สั่งจองก่อนจ่ายเช็ค ได้ที่ พระอาจารย์เล็ก โทร. (909) 437-0837 จากนั้นค่อยเขียนเช็คสั่งจ่าย Boonsom  Corhiran 2948 Chino Hills Pkwy., Chino Hills, CA. 91709 หากจะมารับด้วยตนเองก็ได้ ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าจัดส่งไปอีก ๑๐ เหรียญต่อองค์ (ต้องโทร.นัด)

พระทุกองค์ เหรียญทุกเหรียญ รับประกันความแท้ และความพึงพอใจตลอดไป