Get Adobe Flash player

เหรียญที่ระลึก วัตถุมงคลของในหลวงฯ ร.๙ (๑๐) โดย พระเล็ก

Font Size:

๑๑. พระพุทธนวมราชบพิตร และพระสมเด็จจิตรลดา โครงการหลวง ปี ๒๕๓๙

ด้วยในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี คณะกรรมการมีความเห็นที่จะจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นเป็นที่ระลึกเพื่อให้พสกนิกรได้สักการบูชาแสดงความจงรักภักดีน้อมเกล้าฯ ในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว และหากจะพึงมีรายรับก็จะนำทูลเกล้าฯ ถวายสนับสนุน “มูลนิธิโครงการหลวง” คณะกรรมการจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง ดังนี้ พระพุทธรูปบูชา ขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว, พระกริ่งพิมพ์จิตรลดา, พระพิมพ์จิตรลดา เป็นพระพิมพ์นูนบนพื้นสามเหลี่ยม, และพระพิมพ์จิตรลดา เนื้อผง

การจัดสร้างพระพุทธนวราชบพิตร พระพิมพ์จิตรลดา ดังกล่าวนี้ สืบเนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทรงสร้างพระพุทธนวราชบพิตร และพระราชทานเพื่อประดิษฐาน ณ จังหวัดต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ที่ฐานบัวหงายของพระพุทธนวราชบพิตร ได้ทรงบรรจุพระพุทธรูปพิมพ์ซึ่งทรงสร้างด้วยพระหัตถ์จากผงศักดิ์สิทธิ์นานาชนิด ทั้งในพระองค์ และจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดการจัดสร้างพระพุทธนวราชบพิตรที่พระราชทานเป็นพระประจำจังหวัด ดังนี้

พระพุทธนวราชบพิตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๒๓ ซม. สูง ๔๐ ซม. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานไว้ ณ จังหวัดต่างๆ ทุกจังหวัดทั่วพระราชอาณาเขต เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ข้าราชการกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร เข้ามาปั้นหุ่นพระพุทธปฏิมานี้ในพระราชฐาน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และได้ทรงตรวจพระพุทธลักษณะของพระปฏิมานั้นจนเป็นที่พอพระราชหฤทัยแล้ว จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้นายช่างเททองหล่อพระพุทธรูปนั้นขึ้น เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๙ และได้โปรดเกล้าฯให้ขนานนามพระพุทธรูปนั้นว่า พระพุทธนวราชบพิตร

พระพุทธนวราชบพิตรนั้น นอกจากจะเป็นนิมิตหมายแห่งคุณพระรัตนตรัย อันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดแห่งพุทธศาสนิกชนทั่วไปแล้ว ยังเป็นนิมิตหมายแห่งความผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างองค์พระมหากษัตราธิราช กับบรรดาพสกนิกรของพระองค์ในทุกจังหวัดทั่วพระราชอาณาจักร และพระพุทธรูปพิมพ์ซึ่งได้บรรจุไว้ที่ฐานบัวหงายนั้น ก็ประกอบด้วยวัตถุศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อันศาสนิกชนทั่วพระราชอาณาจักรได้ปฏิบัติบูชาสืบเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน พระพุทธนวราชบพิตรจึงเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญยิ่งองค์หนึ่งในรัชกาลปัจจุบัน

พระพุทธรูปพิมพ์ที่ทรงสร้างนี้ นอกจากที่ทรงประดิษฐานไว้ที่ฐานบัวของพระพุทธนวราชบพิตรแล้ว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ข้าราชบริพาร และพสกนิกรบางคนนำไปบูชาด้วย แต่จำนวนไม่มากนัก และได้เรียกขานนามพระกันเป็นสามัญจนเป็นที่รู้จักว่า พระสมเด็จจิตรลดา

คณะกรรมการได้เห็นความสำคัญของพระพุทธนวราชบพิตร และพระสมเด็จจิตรลดาดังกล่าว ซึ่งมีความสำคัญ และหาได้ยากยิ่ง จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เพื่อจัดสร้างพระพุทธนวราชบพิตร พระพิมพ์จิตรลดา ในโอกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสสักการบูชา เมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ (นามพระพิมพ์จิตรลดา เพื่อให้แตกต่างจากพระสมเด็จจิตรลดา) จึงได้เกิด โครงการสร้างพระพุทธนวราชบพิตร พระพิมพ์จิตรลดา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ขึ้น

โครงการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการนั้นมี มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นที่ปรึกษา หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการ พล.อ.ต.กำธน สินธวานนท์ เป็นรองประธานกรรมการอำนวยการ และ คุณวัลลภ เจียรวนนท์ เป็นประธานกรรมการดำเนินงาน

การจัดสร้างนั้น แบ่งเป็นพระเนื้อโลหะส่วนหนึ่ง และพระเนื้อผงอีกส่วนหนึ่ง คณะกรรมการได้ดำเนินการ ดังนี้ ด้วยการจัดสร้างพระพุทธนวราชบพิตร พระพิมพ์จิตรลดาในครั้งนี้ มีทั้งพระเนื้อโลหะ และพระเนื้อผง พระเนื้อโลหะมีหลายรายการ แต่สร้างจำนวนไม่มาก แต่พระเนื้อผงรายการเดียวนั้นจัดสร้างหนึ่งล้านองค์ ดังนั้น การจัดเตรียมเนื้อพระจึงเป็นเรื่องใหญ่ ที่คณะกรรมการได้เตรียมการล่วงหน้าไว้เป็นเวลานาน

คณะกรรมการได้จัดสร้างพระทั้งหมดตามโครงการนี้ ดังนี้

๑.พระพุทธนวราชบพิตร พระบูชาเนื้อนวโลหะ ขนาดหน้าตัก ๑๒ นิ้ว จำนวน ๓ องค์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เมื่อทูลเกล้าฯถวายแล้ว ได้พระราชทานมูลนิธิโครงการหลวง ๑ องค์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ๑ องค์)

.พระกริ่งพิมพ์จิตรลดา ชุดพิเศษ เป็นองค์พระพุทธนวราชบพิตรลอยองค์ ฐานบัวสองชั้น ขนาดหน้าตัก ๒.๒ ซม. สูง ๔.๖ ซม. ด้านหลังมีตรากาญจนาภิเษก จัดสร้างเฉพาะผู้สั่งจอง จำนวน ๑๐๘ ชุด ๑ ชุด มีพระกริ่งเนื้อทองคำหนักประมาณ ๕๑ กรัม ๑ องค์ เนื้อเงิน ๑ องค์ เนื้อนาก ๑ องค์ เนื้อสัมฤทธิ์ ๑ องค์ เนื้อนวโลหะ ๑ องค์ พระพิมพ์จิตรลดา ขนาดใหญ่ เนื้อทองคำ ๑ องค์ เนื้อเงิน ๑ องค์ เนื้อนวโลหะ ๑ องค์ พระพิมพ์จิตรลดา ขนาดเล็ก เนื้อทองคำ ๑ องค์ เนื้อเงิน ๑ องค์ เนื้อนวโลหะ ๑ องค์ และพระพิมพ์จิตรลดา เนื้อผง ๑ องค์ รวม ๑๒ องค์ บรรจุรวมในกล่องไม้สวยงาม

.พระพิมพ์จิตรลดาขนาดใหญ่ เป็นพระพิมพ์รูปองค์พระพุทธนวราชบพิตรนูนต่ำบนพื้นสามเหลี่ยม สูง ๓.๒ ซม. ด้านหลังเป็นตรากาญจนาภิเษก มีอักษรว่า โครงการหลวง สร้างเป็นเนื้อทองคำ เงิน และนวโลหะ ๒,๕๓๙ ชุด เฉพาะเนื้อเงิน ๔๐,๐๐๐ องค์ เฉพาะเนื้อนวโลหะ ๔๐,๐๐๐ องค์ พระพิมพ์จิตรลดาขนาดเล็ก เหมือนขนาดใหญ่แต่ย่อมกว่า คือสูงเพียง ๒.๓ ซม. จัดสร้างเนื้อทองคำ เงิน นวโลหะ ชุดละ ๓ องค์ รวม ๕,๐๐๐ ชุด เฉพาะเนื้อเงิน ๖๐,๐๐๐ องค์ เนื้อนวโลหะ ๖๐,๐๐๐ องค์

4.พระพิมพ์จิตรลดา เนื้อผง ลักษณะและขนาดเหมือนพระพิมพ์จิตรลดาขนาดใหญ่ มีรายละเอียดเหมือนกัน เพียงแต่เป็นเนื้อผงพุทธคุณ จัดสร้างจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ องค์ (หนึ่งล้านองค์)

นอกจากจำนวนที่สร้างตามกำหนดดังกล่าวแล้ว ยังได้จัดสร้างอีกส่วนหนึ่งคือ พระกริ่งจิตรลดา ชุดพิเศษ (ชุดละ ๑๒ องค์ ตามข้อ ๒) จำนวน ๖ ชุด และพระเนื้อผงจำนวน ๕๐,๐๐๐ องค์ เพื่อทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กับมีพระกริ่งเจริญโภคทรัพย์ ๑ องค์ พระพิมพ์จิตรลดา เนื้อผง ๑ องค์ รวมเป็นชุด ทั้งหมด ๑,๙๙๙ ชุด สำหรับกรรมการและคณะทำงานดังที่ได้เล่าเมื่อครั้งก่อนแล้ว

พิธีพุทธาภิเษก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ เป็นประธานจุดเทียนชัย และ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม ดับเทียนชัย มีพระคณาจารย์นั่งปรกปลุกเสก รวม ๓๖ รูป

เมื่อครั้งที่อาตมาได้ไปปฏิบัติศาสนกิจ และกิจส่วนตัวที่เมืองไทย ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีโอกาสเสาะแสวงหาเหรียญที่ระลึก และวัตถุมงคล ในหลวง ร.๙ จากเพื่อนๆ ในวงการพระเครื่องที่เก็บสะสมเอาไว้ ๔ รายการ ซึ่งแต่ละรายการมีจำนวนไม่มากนัก เพื่อที่จะนำมาให้แฟนคอลัมน์  ได้มีของดีที่หายากไว้สักการบูชากัน คือ

๑.เหรียญทรงผนวชพลังแผ่นดิน ครบ ๗ รอบในหลวง ปี ๒๕๕๔ เปิดให้บูชาหรียญละ $69 USD (รวมค่าจัดส่งลงทะเบียนแล้ว)

๒.เหรียญคุ้มเกล้า ปี ๒๕๒๒ เนื้อนวโลหะ เลี่ยมใส่ตลับแสตนเลส ซึ่งเป็นเหรียญยอดนิยม ๑ ใน ๓ ที่หายากขึ้นทุกวัน ให้บูชาเหรียญละ $159 USD (รวมค่าจัดส่งลงทะเบียนแล้ว)

๓.พระสมเด็จจิตรลดา หลัง ภปร. ปี ๒๕๒๙ เลี่ยมใส่ตลับแสตนเลส ให้บูชาองค์ละ $109 USD (รวมค่าจัดส่งลงทะเบียนแล้ว)

๔.พระกำลังแผ่นดิน (จิตรลดา ๒) รุ่นซื้อเครื่องมือแพทย์ กาญจนาภิเษก ปี ๒๕๓๙ เลี่ยมแสตนเลสอย่างดี ให้บูชาองค์ละ $ 89 USD (รวมค่าจัดส่งลงทะเบียนแล้ว)

สนใจ สอบถามหรือโทร.สั่งจองก่อนจ่ายเช็ค ได้ที่ พระอาจารย์เล็ก โทร. (909) 437-0837 จากนั้นค่อยเขียนเช็คสั่งจ่าย Boonsom  Corhiran 2948 Chino Hills Pkwy., Chino Hills, CA. 91709 หากจะมารับด้วยตนเองก็ได้ ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าจัดส่งไปอีก ๑๐ เหรียญต่อองค์ (ต้องโทร.นัด)

พระทุกองค์ เหรียญทุกเหรียญ รับประกันความแท้ และความพึงพอใจตลอดไป