Get Adobe Flash player

‘ลอสแอนเจลิส’ เตรียมการ วางกติกาในธุรกิจค้ากัญชา

Font Size:

ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ กำลังเตรียมการที่จะเขียนข้อบังคับในธุรกิจการค้ากัญชา

บอร์ดคณะกรรมการผู้บริหาร (board of supervisors) ได้มีการลงคะแนนเสียงอย่างเป็นเอกฉันท์ ที่จะพิจารณาถึงความเท่าเทียมกันทางสุขภาพ-หรือความไม่เสมอภาค-ในชุมชน เมื่อต้องพิจารณาอนุมัติร้านค้าปลีกที่ต้องการจะทำธุรกิจทางด้านนี้ในอนาคต

“เราต้องคิดให้รอบคอบ เกี่ยวกับผลที่จะตามมาอย่างไม่ได้ตั้งใจซึ่งจะเกิดขึ้นในชุมชนที่ขณะนี้ก็มีความอ่อนไหวอยู่แล้ว” ประธานบอร์ด มาร์ค ริดลีย์-ทอมัสผู้ที่นำการลงญัตติกล่าว “เราต้องสร้างข้อบังคับซึ่งจะสร้างธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและมีมโนธรรม เพื่อให้การสนับสนุนทางด้านสุขภาพแก่ชุมชน”

สำนักงานบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้กัญชาแห่งเคาน์ตี้ (OCM) ได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในเรื่องของข้อบังคับ โจเซฟ นิคชิตา ซึ่งเป็นผู้ประสานงานพบว่า ผู้ที่มาร่วมฟังส่วนใหญ่มีคำถามคล้ายกันคือ “เคาน์ตี้จะจัดการกับภาวะที่มีร้านขายกัญชา มากระจุกอยู่หนาแน่นจนเกินไปในชุมชนแห่งใดแห่งหนึ่งได้อย่างไร?” ร้านขายกัญชาจะทำให้สภาพชุมชนที่มีอาชญากรรมค่อนข้างสูง มีร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากและมีตัวบ่งชี้ทางสุขภาพที่ไม่ดีอื่น ๆ แย่ลงไปหรือเปล่า? การเปิดให้มีการค้าขายกัญชาจะเพิ่มการเสพของผู้เยาว์หรือไม่?”

การลงญัตติมีเพื่อจัดการกับความกังวลเหล่านี้ และพบว่าเมื่อเคาน์ตี้กำลังชั่งน้ำหนักการให้ใบอนุญาตกับร้านที่จะมาขอเปิดขายกัญชา ควรจะพิจารณาถึงว่าสภาพชุมชนที่อยู่โดยรอบมีการขายเครื่องดืมแอลกอฮอล์อยู่หนาแน่นแล้ว อาจทำให้การต้องการได้รับการศึกษาต่ำลง มีอาชญากรรมสูงขึ้น และการขายกัญชาจะทำให้ปัจจัยที่ชี้ถึงสุขภาพในทางด้านลบอื่นๆ แย่ลง นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้การออกใบอนุญาตครั้งแรกไปพร้อมกัน

ฮิลดา โซลิส ผู้บริหารซึ่งร่วมนำการลงญัตติขอให้เป็น“ขั้นตอนแรกในการตรวจสอบและบรรเทาผลกระทบในทิศทางตรงกันข้าม อันได้แก่ การสนับสนุนการพัฒนาแก่เยาวชนและโปรแกรมการป้องกันการใช้ยาเสพติด โดยเฉพาะในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สอดคล้องกัน เกี่ยวกับสุขภาพซึ่งเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด”

“ความเท่าเทียมกันทางสุขภาพ หมายความว่าทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและทรัพยากรที่จำเป็นต่อการมีสุขภาพที่เหมาะสมน่าพึงพอใจ” ผู้อำนวยการหน่วยงานสุขภาพชุมชนแห่งเคาน์ตี้ ดร.บาร์บารา เฟอร์เรอกล่าว “ภายใต้แนวคิดดังกล่าวก็คือว่า หากคุณพิจารณาถึงผลที่จะออกมาในทางที่เกี่ยวกับสุขภาพในปัจจุบันนี้คุณจะเห็นความแตกต่างอย่างมากซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานที่เขาอยู่ ทำงาน เล่นหรือบ่อยครั้งก็เป็นเรื่องของสีผิว”

สำนักงานบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้กัญชาแห่งเคาน์ตี้ (OCM)วางแผนที่จะเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบความคิด ของการออกข้อบังคับกับบอร์ดบริหารในเดือนธันวาคมหรือมกราคมที่จะถึงนี้ โดยจะนำเอาความคิดเห็นจากสาธารณชน รวมทั้งรายงานจากกลุ่มที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกในชุมชน เจ้าของธุรกิจ กลุ่มผู้สนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพชุมชนและตัวแทนจากธุรกิจกัญชา

(วลัยพรรณ เกษทอง รายงาน)

.......................................................