Get Adobe Flash player

แอลเอช่วยเจ้าของบ้านกู้เงิน ทำโครงการพลังงานสะอาด

Font Size:

ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ออกรณรงค์ ช่วยเจ้าของบ้านในการกู้ยืมเงินทำโครงการพลังงานสะอาด

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 1560 ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ได้ออกโครงการรณรงค์ให้กับโครงการพลังงานสะอาด (PACE) ทางสถานีของเคาน์ตี้ โครงการ PACE นี้จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ซึ่งไม่เพียงแต่จะตอบคำถามกับผู้บริโภคและสาธารณชนได้แล้วยังสามารถแสดงถึงวิธีการทำงานของตัวเลือกต่าง ๆ อีกด้วย

โครงการ PACE นี้เป็นโครงการให้เงินกู้ยืมสำหรับเจ้าของบ้านผู้ซึ่งต้องการติดตั้งระบบช่วยประหยัดพลังงาน เช่น ระบบที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงหรือใช้พลังงานหมุนเวียน รวมทั้งยังครอบคลุมถึงระบบประหยัดน้ำ ที่จะติดตั้งในเคหสถานบ้านเรือนอีกด้วย ที่ผ่านมามีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของพลังงานมากกว่า 31,000 โครงการที่ได้รับเงินกู้ยืมจากลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ผ่านโครงการ PACE นี้ ดังนั้นโครงการนี้จึงไม่เพียงแต่ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยสร้างงานที่มีความยั่งยืน สร้างความตื่นตัวให้กับผู้รับเหมาถึงความสำคัญของการใช้พลังงานหมุนเวียน อาจทำให้ผู้บริโภคสามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน และอาจช่วยเพิ่มมูลค่าของบ้านอีกด้วย

ในการเข้าร่วมโครงการนี้ เจ้าของบ้านจะต้องติดต่อผ่านหน่วยงานซึ่งได้รับมอบหมายจากเคาน์ตี้ในการจัดการโครงการ 2 แห่งคือ CaliforniaFirstและ HERO เพื่อทำเรื่องขอกู้ยืมเงินมาใช้จ่าย ในการติดตั้งระบบเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของบ้าน

โครงการ PACE เป็นทางเลือกในการกู้ยืมเงินที่มีลักษณะโดดเด่น โดยจะออกพันธบัตรให้กับผู้กู้ยืมเงิน เป็นการประกันการให้เงินทุนสำหรับการติดตั้งระบบประหยัดพลังงานและน้ำ หรือติดตั้งโครงการที่ใช้พลังงานหมุนเวียนในบ้านอย่างถาวร จากนั้นเจ้าของบ้านจะสามารถจ่ายคืนเงินที่กู้ไปได้รายปีโดยผ่านการเก็บเงินพร้อมกับใบเรียกเก็บภาษีที่ดิน (property tax bill)

ตัวอย่างของโครงการที่เข้าข่ายสามารถขอกู้เงินได้ ได้แก่ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบบทำความร้อนแบบประหยัดไฟ การติดตั้งหน้าต่าง หลังคาแบบเย็น ฉนวนกันความร้อน การติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ (solar panel) และการติดตั้งระบบรดน้ำที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดจำเพาะสามารถเข้าไปดูในเวบไซด์ของ HERO และ CaliforniaFIRSTได้

นอกจากเจ้าของบ้านแล้ว เจ้าของอาคารธุรกิจสำนักงานสามารถขอใช้ประโยชน์จากโครงการ PACE นี้ได้ด้วย โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวบไซด์ http://pace.lacounty.gov/โดยในเวบนี้จะมีลิงค์เพื่อให้เข้าไปยังเวบไซด์ของผู้จัดการโครงการทั้งสองรายคอ HERO และ CaliforniaFIRSTอีกด้วย

(วลัยพรรณ เกษทอง รายงาน)