Get Adobe Flash player

‘หลวงพ่อใหญ่’เป็นประธาน ฉลองพระประธานวัดบ้านป่า

Font Size:

"หลวงพ่อใหญ่" พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทย เป็นประธานในงานสมโภช พระประธานวัดบ้านป่านาบุญ ในโอกาสมงคลครบรอบ 7 ปี การก่อตั้งวัด

พระเดชพระคุณพระเทพมงคลวิเทศ "หลวงพ่อใหญ่วัดไทย" เจ้าอาวาสวัดไทยแอล.เอ.เมตตาเป็นประธานในงานสมโภช "พระพุทธมหามุนีศรีปาล์มสปริงค์ส" พระประธานวัดบ้านป่านาบุญ ในโอกาสมงคลครบรอบ 7 ปี การก่อตั้งวัด โดยมีพระสงฆ์จากหลากหลายอาราม แสดงไมตรีจิตเมตตามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

จากวัดไทยแอล.เอ. พระครูสังฆรักษ์เยือนศรันย์ จนฺทโชโต พระครูวิเทศชัยคุณ พระครูปลัดไชยา ปริสุทโธ พระมหาดุสิต ญาณภูสิตา พระครูสมุห์อัมพร จารุวโภ

จากวัดสันติ แลนเดอร์ส "หลวงพ่อหมอ" พระประดิษฐ์ อภิชาโต พระสังข์ทอง ฐิตายุโก พระบุญธรรม ปญฺธมฺโม พระสุริยา วิชัยญาโต

จากวัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย พระมหาสมบัติ อินทฺปัญโญ พระสิริ สิริปญฺโญ พระศราวุฒิ วิริยวํโส

จากวัดรัตนปัญญา เมือง วิล โดมาร์ พระมหาสุวัฒน์ ปัญญาวชิโร

จากวัดธรรมะสุจิตต์ เมืองบิ๊กแบร์ พระมหาสมบัติ สุขธมฺโม

จากวัดชาวพุทธ ซาน เบอร์นาดิโน พระมหาอาวรณ์ วิริยธโร พระปารเมศ ปิยสีโล

จากวัดบ้านป่านาบุญ พระครูปลัดธนาพิพัฒน์ ฐิตธมฺโม พระไพศร ธนิสสโร พระพิชิต ธมฺมสาโร พระธเนศ สิริสาโร พระนพดล ขฺนติธโร พระชลินทร์ ธมฺมวฑฺฒโน คาดว่าจะมีพระเถรานุเถระเมตตามาร่วมอธิษฐานจิตในพิธีศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้กว่า 30 รูป

ผู้มีจิตศรัทธาปรารถนาเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยแด่พระภิกษุผู้เดินทางมาร่วมพิธีดังกล่าว เจ้าภาพละ 100 เหรียญ โปรดแจ้งให้ทางวัดทราบล่วงหน้า ที่หมายเลข 760 329 5274 , 323 742 3915 บริการรถรับส่งฟรี จากวัดไทย และ ไทยทาวน์ เวลา 7.00 น.โปรดสำรองที่นั่งได้แล้ว.

....................................