Get Adobe Flash player

ชุมชนไทยตั้งสภาไทยทาวน์ ‘ตัน พัฒนะ’เป็นนายกคนแรก

Font Size:

ชาวไทยในแอลเอ ประชุมเลือกตัน พัฒนะ เป็นนายกสภาไทยทาวน์ ศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ เป็นประธานบอร์ด

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ชุมชนไทยในลอสแอนเจลิส และแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ประชุมและเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสภาไทยทาวน์ และคณะกรรมการบริหารสภาไทยทาวน์ โดยเลือกตั้งนายตัน พัฒนะ เจ้าของธุรกิจในไทยทาวน์เป็นนายกสภาไทยทาวน์คนแรก และนางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาไทยทาวน์คนแรก

สภาไทยทาวน์ประกอบด้วย 2 องค์กรหลักคือ

1. คณะกรรมการอำนวยการสภาไทยทาวน์มีสมาชิก 28 คน มีประธานคณะกรรมการฯ เป็นหัวหน้า ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ รับรองโครงการของฝ่ายบริหารสภาไทยทาวน์ สมาชิกคณะกรรมการอำนวยการมาจากการเลือกตั้งและจำนวนหนึ่งมาจากนายกสมาคมในชุมชนไทยต่าง ๆ โดยตำแหน่ง

2. คณะกรรมการบริหารไทยทาวน์มีสมาชิก 12 คน มีนายกสภาไทยทาวน์เป็นหัวหน้า ทำหน้าที่นำเสนอและดำเนินโครงการที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการอำนวยการสภาไทยทาวน์และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาไทยทาวน์ สมาชิกคณะกรรมการบริหารไทยทาวน์รับผิดชอบงานด้านต่างๆ มาจากการเลือกตั้ง

แนวคิดสภาไทยทาวน์เกิดจากการหารือตั้งแต่เดือน ส.ค. 2560 ของคนในชุมชนไทยที่รักและสนใจในไทยทาวน์ โดยต้องการพัฒนาไทยทาวน์ในด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมธุรกิจของคนไทยและธุรกิจในพื้นที่ การทำให้ไทยทาวน์เป็นศูนย์กลางการค้าขายสินค้าและบริการที่มีลักษณะเด่นของไทย ศูนย์กลางของชุมชนไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนส่งเสริมสวัสดิการของผู้อยู่อาศัยในไทยทาวน์ เป็นต้น