Get Adobe Flash player

สกญ.ให้บริการกงสุลสัญจร เมืองออเบิร์นมลรัฐวอชิงตัน

Font Size:

สถานกงสุลใหญ่ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองออเบิร์น มลรัฐวอชิงตัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญคนไทยในมลรัฐวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการกงสุลสัญจร ณเมืองออเบิร์นกำหนดการ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 และวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-17.00 น.

ณ วัดวอชิงตันพุทธวนารามเมืองออเบิร์นมลรัฐวอชิงตัน 4401 South 360Th St., Auburn, WA 98001-9320

โทรศัพท์ 253-927-5408

บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) การทำหนังสือเดินทาง (passport) (2) การทำบัตรประจำตัวประชาชน (3) งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎรเช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (4) การให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทาง ควรทำนัดหมายเพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ว่าท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางไป)ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้

ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

โทรศัพท์ 323-962-9574 อีเมล์This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ในกรณีที่ท่านมิได้ทำนัดหมายล่วงหน้า ท่านยังสามารถเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง (walk-in) ณ วัดพุทธวรารามได้แต่อาจใช้เวลาในการรอคิวทำหนังสือเดินทาง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้นัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าที่มีการสำรองไว้แล้ว

และความสมบูรณ์ของเอกสารที่ท่านต้องเตรียมมาประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

สำหรับการทำบัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎรไม่ต้องทำนัดหมาย

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสาร ที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน

นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎรได้ที่เว็บไซต์www.thaiconsulatela.orgหรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 323-962-9574

รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General,

Los Angeles)Twitter (ThaiCGLA) และLine (@thaiconsulatela)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน      

...............................................................................