Get Adobe Flash player

ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Font Size:

กำหนดการ พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

๐๙.๐๐ น. กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ ผู้แทนสมาคม ชมรม

ผู้ร่วมพิธีเดินทางถึงวัดไทยลอสแองเจลิส ประจำโต๊ะตักบาตรหน้าพระอุโบสถ

๐๙.๓๐ น. เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิสและพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร

๑๐.๐๐ น. กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และผู้เข้าร่วมพิธีฯ พร้อมบริเวณหน้าเวที

๑๐.๑๐ น. ๑. พิธีสงฆ์

๑.๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประธานในพิธีฯ เดินไปยังบริเวณโต๊ะหมู่บูชา จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ

บูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

- พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ และพระสงฆ์ให้ศีล

- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑.๒ ประธานในพิธีและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

จำนวน ๑๐ รูป พระสงฆ์อนุโมทนา

๑๐.๕๐ น. ๒. พิธีถวายพระพรชัยมงคล

๒.๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ

เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล

๒.๒ ผู้แทนศาสนาคริสต์ กล่าวอธิษฐานภาวนาขอพร

๒.๓ ผู้แทนศาสนาอิสลาม กล่าวดุอาขอพร

๒.๔ ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลง

๒.๕ หลังจากเสร็จพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

การแต่งกาย ข้าราชการ / ประชาชน แต่งกายผ้าไทยโทนสีเหลืองหรือสีสุภาพ หรือชุดสุภาพโทนสีเหลืองหรือสีสุภาพ