Get Adobe Flash player

สกญ.ให้บริการกงสุลสัญจร แซคราเมนโต แคลิฟอร์เนีย

Font Size:

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญคนไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการ

กงสุลสัญจร ณเมืองแซคราเมนโตมลรัฐแคลิฟอร์เนีย กำหนดการ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 และวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 9.00-17.00 น. ณ วัดสาคราเมนโต้ พุทธวนารามเมืองแซคราเมนโต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 151 South Ave, Sacramento, CA 95838 โทร.(916) 925-1549

บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) การทำหนังสือเดินทาง (passport) (2) การทำบัตรประจำตัวประชาชน (3) งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (4) การให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือ เดินทางควรทำนัดหมายเพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ว่าท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางไป) ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้

ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

โทร (323) 962-9574 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ในกรณีที่ท่านมิได้ทำนัดหมายล่วงหน้า ท่านยังสามารถเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง (walk-in) ณ วัดสาคราเมนโต้ พุทธวนารามได้แต่อาจใช้เวลาในการรอคิวทำหนังสือเดินทาง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้นัดหมายทำหนังสือ

เดินทางล่วงหน้าที่มีการสำรองไว้แล้ว และความสมบูรณ์ของเอกสารที่ท่านต้องเตรียมมาประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

สำหรับบริการอื่นๆ ทุกประเภท เช่น การทำบัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องทำนัดหมาย

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสาร ที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์www.thaiconsulatela.org หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ (323) 962-9574 รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate-General, Los Angeles) Twitter (ThaiCGLA) และ Line (@thaiconsulatela)

อนึ่ง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกงสุลสัญจร ณ เมือง Billings มลรัฐมอนแทนา เพื่อให้บริการด้านกงสุลแก่ชาวไทยทั้งในมลรัฐมอนแทนาและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ได้ความสะดวก สามารถเข้าถึงการบริการของภาครัฐ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการด้านกงสุลที่นครลอสแอนเจลิส และเป็นการเข้าถึงทุกพื้นที่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ซึ่งได้จัดโดยมีกงสุลกนกพร ควรคิด นำคณะเจ้าหน้าที่ไปให้บริการ

ในโอกาสดังนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดอบรมความรู้ด้านกงสุลให้แก่ผู้สนใจเป็นอาสาสมัครกงสุล เพื่อสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือคนไทย โดยอาสาสมัครดังกล่าวจะเป็นกลไกสนับสนุนการดูแลชุมชนไทยของสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป และเดินทางเข้าพบร้านอาหารไทยในพื้นที่ ได้แก่ ร้าน Lemongrass ร้าน Imperial Thai Cuisine ร้าน Cham Thai Cuisine และร้าน Siam Thai เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผ่นพับข้อมูลด้านกงสุล และเชิญชวนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกงสุลในพื้นที่ด้วย

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดกงสุลสัญจรครั้งต่อไปที่วัดสาคราเมนโต้ พุทธวนาราม เมืองแซคราเมนโต

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 และวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน เวลา 9.00-17.00 น. โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กับสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลข (323) 962-9574 ในวันและเวลาราชการ

......................................................